SENSORISEN INTEGRAATION TERAPIA (SI)

Yksi toimintaterapian menetelmistä on sensorisen integraation terapia, jonka intensiivisenä kehittäjänä on ollut toimintaterapeutti ja kehityspsykologian tohtori A. Jean Ayres.

Sensorisella Integraatiolla tarkoitetaan lapsen keskushermoston kykyä prosessoida ympäristöstä sekä kehosta ja kehon liikkeistä (tasapaino- ja liikeaistimukset, lihasten, nivelten sekä kosketuksen tuottamat aistimukset) saamaansa aistitietoa ja jäsentää se tarkoituksenmukaiseen toimintaan. Kun tässä prosessoinnissa tai integroinnissa on puutteita, se ilmenee pulmina lapsen käyttäytymisessä ja/tai motorisessa suoriutumisessa. Sensorinen integraatio toteutuu, kun lapsi itse suunnittelee ja toteuttaa tilanteeseen sopivan toiminnan.

Lapsi motivoituu toimintaan, kun terapeutti ymmärtää lapsen ongelmat ja rakentaa terapiaympäristön sopivan haasteelliseksi. Lapsen itseohjautuvuutta hyödynnetään terapiassa aina, kun se on tavoitteiden suuntaista. Tällöin terapia näyttää ulkopuolisesta sujuvalta leikiltä, johon lapsi osallistuu innolla.

SI- terapiaa toteuttavat terapeutit ovat suorittaneet 25 opintoviikon pituisen täydennyskoulutuksen/ ammatilliset erikoistumisopinnot SI-teoriasta ja - terapiasta. Teoriaopetuksen sisältö rakentuu SI- terapian, neurofysiologian ja neuropsykologian luennoista sekä aiheeseen liittyen neurologin, silmälääkärin, psykologin, puhe- ja fysioterapeutin luennoista. Käytännönharjoittelussa suunnitellaan ja toteutetaan SI-terapiaa SI-terapeutin ohjauksessa. Syventävän teoriajakson keskeinen sisältö on tapausselostusten teoreettinen pohdinta, missä teoriatieto yhdistyy käytäntöön.