KUNTOUTUKSEN SANASTOA

GAS = Goal Attainment Scaling. Menetelmä asiakkaan kuntoutuksen tavoitteiden laatimiseksi ja niiden toteutumisen seuraamiseksi. Lähtökohtana on asiakkaan omat tavoitteet ja arjessa näkyvä muutos toiminnassa. GAS tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Hojks = Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma.

Kelan vammaistuki alle 16- vuotiaalle = Kela maksaa vammaistukea lapsen hoidon ja huolenpidon tarpeen mukaan. Tuen tasoa määriteltäessä otetaan aina huomioon lapsen kokonaistilanne. Vammaistukea haetaan Kelan lomakkeella EV258.

Kuntoutuspsykoterapia = Kela korvaa musiikkiterapiaa kuntoutuspsykoterapiana 16–25-vuotiaille. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- tai opiskelukykyä. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa enintään 3 vuoden ajan ja myöntää terapian vuodeksi kerrallaan. Kuntoutuspsykoterapian saaminen edellyttää, että

- työ- tai opiskelukyky on mielenterveyden häiriön vuoksi uhattuna

- hakijalla on ollut psykiatrisen diagnoosin saamisen jälkeen vähintään 3 kuukautta jatkunut hoitosuhde, johon sisältyy tarpeellinen lääketieteellinen, psykiatrinen ja psykoterapeuttinen tutkimus ja hoito.

- kuntoutuspsykoterapian tarve perustuu yksilölliseen terapian tarpeen arvioon ja kuntoutussuunnitelmaan/B-lääkärinlausuntoon, johon sisältyy psykiatrin arvio diagnoosista ja kuntoutustarpeesta

- perusteellisen arviointilausunnon mukaan kuntoutuspsykoterapia on tarpeen

- hoitosuhde jatkuu edelleen psykiatrian erikoislääkärin suosituksen mukaan

Kuntoutuksen tavoitteet = Lääkinnällinen kuntoutus on aina tavoitteellista toimintaa, jossa tähdätään yhteisesti sovittuihin päämääriin. Kuntoutuksen tavoitteet on kirjattu kuntoutussuunnitelmaan, mutta niitä on hyvä tarkentaa vielä yhdessä asiakkaan ja terapeutin kesken kuntoutuksen alkuvaiheessa. Hyvät kuntoutuksen tavoitteet liittyvät usein asiakkaan arjen tilanteisiin, joihin haetaan muutosta terapian avulla. On tärkeää, että kaikki osapuolet ovat tietoisia terapian tavoitteista, joihin tähdätään. Kuntoutuksen tavoitteiden on hyvä olla konkreettisia ja mitattavia, jolloin on mahdollista arvioida terapian vaikuttavuutta (esim. GAS tai erilaiset testit).

Kuntoutussuunnitelmapalaveri = Tapaaminen jossa laaditaan suunnitelma kuntoutuksen toteuttamisesta. Paikalla ovat asiakkaan lisäksi lääkäri, terveydenhuollon työryhmä, päivähoidon tai koulun edustaja, asiakkaan omaiset ja mahdollisesti hoitava terapeutti/terapeutit.

Lähete = Lähete on lääkärin laatima asiakirja, joka välittää tietoa ja ohjaa kuntoutujan tarkempaan tutkimukseen ja hoitoon. Esim. neuvolalääkäri tekee lähetteen tarkempiin tutkimuksiin erityisneuvolaan.

Moniammatillisuus = Keskeinen kuntoutuksen työskentelytapa. Kuntoutus on ryhmätyötä ja kaikki kuntoutuksessa mukana olevat tahot ovat yhteydessä keskenään ja tapaavat ajoittain esim. verkostopalavereissa.

Ohjauskäynti = Terapeutin ja alle 18-vuotiaan lapsen omaisen tapaaminen, jonka tarkoituksena on tukea ja ohjata omaisia kuntoutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjauskäyntiin voi tarvittaessa osallistua myös muita lapsen lähihenkilöitä. Ohjauskäynnit perustellaan kuntoutussuunnitelmassa. Yli 18-vuotiaan omaiset saavat ohjausta osallistumalla terapiakäyntiin.

Potilasasiamies = Potilasasiamies antaa tietoa potilaalle tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun.

Terapiahakemus = Lomake, jolla haetaan Kelan kuntoutusta. Lomakkeen nimi " Hakemus lääkinnällinen kuntoutus” tai "Hakemus kuntoutuspsykoterapia/neuropsykologinen kuntoutus"

Terapiaprosessin arviointi = Hoitava terapeutti tekee alkuarvioinnin, väliarvioinnin ja loppuarvioinnin kuntoutuksen tavoitteiden laatimiseksi ja toteutumiseksi.

Terapiamuodon soveltuvuuden arviointi = Lähettävä taho tekee kuntoutuksen soveltuvuuden arvioinnin, jonka perusteella asiakas ohjataan hänelle suositeltuun terapiaan. Joskus soveltuvuuden arviointi toteutetaan ostopalveluna yksityisellä palveluntuottajalla.

Terapiasitoumus = Asiakkaan aloitettua terapian laaditaan aina yhteinen terapiasitoumus, joka määrittelee raamit terapian toteutukselle. Terapiasitoumukseen kirjataan ylös mm. sopijaosapuolet ja heidän yhteystietonsa, terapian toteuttamisen ehdot, maksuasiat, terapia-ajan peruuntumisen menettelyt, terapian seuranta ja lopettaminen. Usein terapiasitoumukseen kirjataan ylös myös yhteisesti laaditut terapian tavoitteet sekä pyydetään kirjallisesti lupa mm. tietojen luovuttamiseen ja keräämiseen sekä nimetään yhteistyötahot joiden kanssa terapeutilla on lupa työskennellä. Terapiasitoumukseen voidaan tarvittaessa palata ongelmatilanteissa. Terapiasitoumus on sitova ja se laaditaan kahtena kappaleena, molemmille osapuolille.

Terapiapalaute = Terapeutti kirjoittaa kuntoutusjakson päättyessä kirjallisen palautteen siitä miten terapia on toteutunut ja miten tavoitteet on saavutettu ja antaa suosituksen jatkosta. Palaute toimitetaan asiakkaalle sekä lähettävälle ja maksavalle taholle.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus = Kela järjestää vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ja maksaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen. Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteeri täyttyy, jos henkilöllä on sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuva yleinen lääketieteellinen ja toiminnallinen haitta, josta aiheutuu vähintään vuoden kestävä kuntoutustarve ja jos haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella. Kuntoutuksen myöntäminen edellyttää aina asianmukaista kuntoutussuunnitelmaa. Lähde: www.kela.fi/kuntoutuspalvelut

Verkostopalaveri = asiakkaan ja hänen omaistensa, kuntoutukseen sekä muiden asiakkaan arkeen osallistuvien henkilöiden yhteinen tapaaminen.